Gofal Arbenigol

Ein Datganiad o Fwriad yw:

“I fod yn ddarparwr canmoladwy o wasanaeth arbenigol ar gyfer unigolion sydd ag anableddau dysgu, yn cyd-fodoli gyda phroblemau iechyd meddwl ac anghenion cymhleth arall, yn sicrhau diogelwch personol a bod ansawdd bywydau'r defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu huchafu.”

Bwriad y Cwmni

Mae Inspiration Lifestyle Services yn ymdrechu i ddarparu gwasanaethau cynaliadwy arbenigol, o ansawdd uchel i oedolion ifanc gydag anableddau dysgu sydd efallai gyda phroblemau iechyd meddwl ar y cyd ac sydd ag ymddygiadau a allai herio darpariaeth gwasanaeth arall. Bwriad ein cwmni yw:

  • I sicrhau bod ein gwasanaethau presennol yn cael eu cyflwyno mewn cytundeb gyda gwerthoedd ac egwyddorion mesuryddion perfformiad allweddol.
  • I sicrhau bod yr holl dîm staff sydd yn gweithio gyda Inspiration Lifestyle Services yn meddu ar y sgiliau addas, arbenigedd a chymwysterau perthnasol i’w rôl.
  • O sicrhau bod y staff yn cael eu cefnogi, yn datblygu ac yn derbyn cyfathrebu amserol ac effeithiol addas i’w swyddi a’u cyfrifoldebau.
  • I ddatblygu perthnasau positif gyda’r cymunedau lleol yn caniatáu i ddefnyddwyr gwasanaeth a staff i fod yn bartneriaid actif sydd yn gyfannol llawn mewn digwyddiadau a gweithgareddau bob dydd.
  • I gryfhau a datblygu perthnasau gyda phobl broffesiynol a hapddalwyr eraill.
  • I ddefnyddio a dadansoddi gwybodaeth a gesglir oddi wrth amrywiaeth o ffynonellau i hysbysu unrhyw opsiynau datblygu gwasanaeth posib.

Datganiad

Mae’r cartrefi yn darparu gofal cymdeithasol a chefnogaeth 24 awr (yn effro) gan dîm o weithwyr cefnogol ymroddedig priodol sydd wedi eu hyfforddi’n uchel. Caiff gofal preswyl a gwasanaethau cefnogol 24 awr eu darparu ar gyfer hyd at 8 oedolyn gydag anableddau dysgu yn cynnwys anhwylderau sbectrwm awtistiaeth ac ymddygiad sy’n herio. Bwriad ILS yw darparu lleoliadau hirdymor, er hynny rydym yn cydnabod bod pobl gydag anawsterau dysgu efallai ddim yn chwilio am gartref am oes ac rydym yn ymwybodol nad ydynt yn aml yn chwilio am gartref a’r gefnogaeth i’w helpu hwy i fyw'r bywyd maent yn byw yn awr. Ni ddarperir nyrsio yn ein cartrefi.

ATHRONIAETH GOFAL

Mae’r tîm yn ILS yn gweithio tuag at gefnogi defnyddwyr gwasanaeth fel unigolion ac yn annog defnyddwyr gwasanaeth lwyddo yn eu nodau personol a’u dyheadau. Mae’r tîm yn cefnogi ein defnyddwyr gwasanaeth i gymryd rhan mewn addysg, hyfforddiant a chyfleoedd cyflogaeth. Rydym yn darparu cyfleoedd ac yn cefnogi dewisiadau a wnaethpwyd gan ein defnyddwyr gwasanaeth i ddod yn rhan o a chyfranogi yn y gymuned leol ac yn ehangach. Mae cyfleoedd a mynediad i ystod eang o weithgareddau hamdden a ddewisir gan ein defnyddwyr gwasanaeth ac yn addas i’w anghenion a’u medrau.

ANNIBYNIAETH A DEWIS

Mae pob defnyddiwr gwasanaeth yn cael ei annog i fod yn unigolyn gyda’r hawl i’w weld a’i drin fel person ac nid fel "un o’r grŵp". Mae ystafelloedd gwely'r defnyddiwr gwasanaeth er enghraifft yn ofod personol ei hun, a chaiff hyn ei barchu gan holl ddefnyddwyr gwasanaeth arall a staff o fewn y tai, yn amodol ar gynlluniau canola unigol am ofal a chefnogaeth. Mae defnyddwyr gwasanaeth yn cael eu hannog i gymryd rhan a rhoi eu barnau ar holl agweddau o fywyd yn ein tai. Mewn gwirionedd, rydym yn rhoi pobl ar ben blaen yr hyn yr ydym yn ei wneud.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.