Cyfarfod y Tîm

Stephen Jamieson

Prif Weithredwr

Rwyf yn briod â Jane Jamieson, Ysgrifenyddes y Cwmni ac mae gennym ddau o blant Natalie a Nicola. Gweithiais i’r heddlu am 17 mlynedd, gan wasanaethu yn Ne Swydd Efrog a Heddlu Dyfed Powys. Yna yn gynnar yn 2008, fe wnes i gyfarfod â pherson gyda syndrome Down a oedd gyda gofalwr a oedd yn ymateb yn llugoer tuag at y person yr oedd yn edrych ar ei ôl. Rwy’n cofio meddwl ' Gallaf wneud hyn yn well na ti’. A dyna oedd geni syniad Inspiration Lifestyle Services.

Yn aml, fe fydd pobl yn dweud wrthyf bod hyn yn waith gwbl wahanol i fod yn swyddog yr heddlu, a byddaf yn ymateb drwy ddweud ‘dim rili, y cyfan sydd yn rhaid i chi ei wneud yw siarad gyda phobl; fel y dymunwch i eraill siarad gyda chi, a’u trin fel y dymunwch chithau cael eich trin, mae’r un peth mewn gwirionedd.’

Jane Jamieson

Cyfarwyddwr Cyllid & Ysgrifennyddes y Cwmni

Fy rôl bresennol yw Ysgrifennydd y Cwmni sy’n goruchwylio pob agwedd o sicrhau bod y gofynion gyda Companies House, gan gynnwys pob trethiant, difidendau ac adroddiadau cyfrif yn gywir. Mae fy nyletswyddau hefyd yn cynnwys paratoi a dyroddi llif arian a chyllidebau ar gyfer pob gwasanaeth, rheoli arian mân ar gyfer pob gwasanaeth, cysylltu gydag Awdurdodau Lleol mewn perthynas ag ymholiadau am daliadau/anfonebu defnyddwyr gwasanaeth ac yn ymdrin ag unrhyw ymholiadau sydd yn ymwneud â phob agwedd o gyfrifon gan gynnwys cysylltu gyda chyflenwyr, bancio gan gynnwys taliad cyfrifon ac arian sydd yn dyfod i mewn.

Mae fy nghymwysterau diweddar yn cynnwys Clait 1 & 2 a Diploma yn word, excel a mynediad yn cynnwys cymhwysiad bas data. Sage lefel 1,2 a 3 cyfrifiaduredig a hefyd â llaw. NVQ Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol, wedi fy hyfforddi’n PBM, Coshh, iechyd a diogelwch, glendid bwyd, tân, trafod â llaw a lefel 4 AAT.

Ann Bateman

Rheolwr Gyfarwyddwr & Unigolyn Cyfrifol

Yn wreiddiol, fe wnes i hyfforddi fel athrawes ysgol uwchradd a dysgais am 2 flynedd. Yn dilyn hyn, roeddwn am symud i Gaerfyrddin a diogelais swydd ‘dros dro’ yn gweithio i GIG. Rhyw 30 mlynedd yn hwyrach, wedi treulio fy ngyrfa gyfan yn gweithio mewn iechyd yn y sector cyhoeddus and roeddwn yn ddigon ffodus cael ymddeol.

Yr wyf wedi treulio’r mwyafrif o’n gyrfa yn gweithio mewn swyddi rheoli ac yn ystod yr amser yma llwyddais yn fy Msc mewn Rheolaeth Iechyd. Yn ddiweddar, treuliais 5 mlynedd yn gweithio fel Pennaeth Archwilio gydag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru. Credais yr adeg honno fy mod i’n rhy ifanc i ymddeol a nawr rwy’n gweithio 3 diwrnod yr wythnos i Inspiration Lifestyle Services ac wiry n mwynhau’r her newydd o weithio mewn gofal cymdeithasol.

Yn Nhachwedd 2014 cefais fy mhenodi’n RI ar gyfer y cwmni ac yn 2016 cefais hefyd fy apwyntio fel Rheolwr Gyfarwyddwr. Yn y rôl yma, rwy’n gyfrifol am sicrhau y caiff safonau uchel eu cynnal drwy systemau rheoli cadarn. Pan nad wyf yn y gwaith, rwy’n hoff o chwarae golf a gwylio pêl-droed.

Ben Jones

Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol

Yn dilyn fy astudiaeth a chymhwyso fel cyfreithiwr, fe benderfynais newid gyrfa ac ymuno ag ILS yn 2012. Rwyf ar hyn o bryd yn Gyfarwyddr AD o'r cwmni ac yn gyfrifol am bob agwedd o strategaethau a pholisi AD, yn ogystal â rhoi cyngor ac arweiniad i reolwyr a staff ar ystod o faterion AD.

Rwyf hefyd yn gyfrifol am reoli’r broses recriwtio ac yn cynorthwyo’r Cyfarwyddwr Cyllid gyda’r rhestr gyflogau. Rwyf wedi ennill Tystysgrif Canolradd CIPD mewn Rheolaeth Adnoddau Dynol, sydd wedi datblygu fy sgiliau a gwybodaeth mewn adnoddau dynol i gynorthwyo rheolwyr a staff.

Yn fy amser rhydd, rwy’n mwynhau chwarae criced yn Sir Benfro ac rwy’n ffan mawr o F1.

Anne Phillips

Care Services Manager and Registered Domiciliary Care Manager

Yr wyf yn RMNH gymwysedig ac mae gennyf 34 mlynedd o brofiad yn gweithio i wasanaethau anabledd dysgu. Rwyf yn gyfrifol am ddarparu cyngor dysgu arbenigol i holl wasanaethau’r cwmni, gan gynnwys cyflwyno hyfforddiant mewnol o amgylch pynciau anableddau dysgu ac Epilepsi. Rwy’n dod ag agwedd bositif i’m gwaith ac yn cefnogi’r pwysigrwydd o batrwm cyffredin o fyw ar gyfer ein holl ddefnyddwyr gwasanaeth. Yn ddiweddar, fe wnes i ennill fy level 5 QCF mewn Rheolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Gillian Donald

Registered Manager of Ceiriosen Bren residential service

Dechreuais weithio i ILS yn 2014 wedi i mi ail-leoli o’r Alban i Gymru yn 2013. Dechreuais fel gweithiwr Cefnogi ac rwyf wedi bod yn ffodus i fod mewn sefyllfa i dderbyn dilyniant i’m rôl bresennol fel Rheolwr wedi ei bennu’n Chwefror 2017.

Yn yr Alban, roeddwn yn gweithio i Gymdeithas Tai am dros 15 mlynedd yn cefnogi oedolion gydag anableddau dysgu a chorfforol. Cefais flas ar weithio mewn gofal fel gweithiwr banc. Darganfuais y gwaith i fod yn gyflawn a boddhaol, a cheisiais am swydd lawn-amser, gan ddatblygu i fod yn rheolwr cynorthwyol wedi ennill cymhwyster HNC mewn Gofal Cymdeithasol. Yna es ymlaen i ennill Gwobr Rheolwr Cofrestredig Lefel 4 SVQ sy’n gywerth â Lefel 5 QCF yng Nghymru.

Mae fy null o gefnogi pobl wedi ei seilio ar barch positif diamod a thrin pobl gyda pharch ac annog datblygiad personol. Y boddhad mwyaf yw gweld pobl, defnyddwyr gwasanaeth a stad, yn tyfu a datblygu eu sgiliau i gyrraedd eu nodau, gyda fy nghefnogaeth ac arweiniad.

Emily Evans

Is -reolwr gwasanaethau preswyl Ceiriosen Bren

Dechreuais weithio i ILS yn 2010 wedi gweithio i Gyngor Sir Caerfyrddin. Treuliais beth amser yn gweithio fel gweithiwr cefnogi cyn dod yn arweinydd tîm. Wedi genedigaeth fy merch, dychwelais i weithio am gyfnod byr cyn cymryd dwy flynedd i ffwrdd ac ail-leoli. Yna dychwelais i weithio yn Nhŷ Pin Coed yn 2015 fel Gweithiwr Cefnogaeth, yn 2016 dychwelais i Geiriosen Bren fel Arweinydd Tîm cyn cymryd rôl fel Is-Reolwr.

Mae gennyf NVQ lefel 3 mewn iechyd a gofal cymdeithasol ac rwyf ar hyn o bryd yn gweithio tuag at fy nghymhwyster PBS. Mwynhaf yr holl agweddau o ddarparu cefnogaeth i’n defnyddwyr gwasanaeth a bod yn rhan o’u datblygiad.

Rhodri Clarke

Registered Manager of Ty Pin Coed residential service

Fe adawais yr ysgol yn 17 cyn gorffen fy Lefelau A i ddilyn gyrfa fel plymwr. Mynychais Goleg Rhydaman am 3 blynedd gan ennill NVQ. Wedi gweithio i amryw o gwmniau, a rhai blynyddoedd yn hunan-gyflogedig, penderfynaus nad oedd gwaith plymwr i mi ac fe newidais fy llwybr gyrfa.

Dechreuais weithio i ILS yn 2012 yn lleoliad preswyl Ceiriosen Bren a gweithiais yno am ryw 2 flynedd, gan ennill profiad gwerthfawr cyn symud draw i Pin Coed fel arweinydd tîm dros dro. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, rwyf wedi gweithio i fyny drwy'r cwmni a bellach rwyf yn Ddarpar Rheolwr yn Ty Pin Coed ac yn anelu tuag at fy QCF Lefel 5 mewn Rheolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

John Gresty

Deputy Manager of Ty Pin Coed residential service

Fe wnes i ymuno ag ILS yn 2011. Rwyf wedi gweithio fel arweinydd tîm o fewn tri gosodiad gofal ILS. Rwyf wedi ennill QCF lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac rwyf ar hyn o bryd yn astudio tuag at fy QCF lefel 5 mewn Rheolaeth Iechyd a Gofal Preswyl Cymdeithasol.

Gweithiais fel peiriannydd system dymheru & rheweiddiad ac fel peiriannydd HVAC wedi ei gomisiynu. Roedd yr alwedigaeth yma wedi caniatáu i mi weithio mewn amryw o leoliadau ar draws y DU. Rwyf hefyd wedi byw dramor yn y Dwyrain Pell a thir mawr Ewrop. Rwyf wedi byw bywyd amrywiol a diddorol sydd wedi fy llunio ac sydd wedi arwain at ddewis gyrfa mewn gofal.

Byddwn ond yn gweithio i gwmni sydd yn cyflwyno'r ansawdd uchaf o ofal sydd wedi ei ganolbwyntio ar berson, sydd yn cwrdd ag anghenion gofal a dymuniadau'r cleient ac sydd yn gefnogol i'r tîm. Dyna paham yr wyf yn gwerthfawrogi'r cyfle i weithio gyda sefydliad fel ILS a'r cleientiaid maent yn eu cefnogi."

Nicola Davies

Deputy Manager of Gelynnen residential service

Fe wnes i ddechrau diddori a chael profiad gydag unigolion gydag anableddau dysgu pan rown i’n tyfu i fyny gydag aelod o’r teulu gydag AD. Es i ymlaen i gefnogi oedolion gydag anableddau dysgu ac awtistiaeth o oedran 15 a threuliais 8 mlynedd yn gweithio gyda grwpiau gwirfoddol ac ochr yn ochr ag elusennau. Gyda hyn, fe wnes i hefyd gwblhau fy lefelau A a phenderfynais fynd i Brifysgol ble wnes i ennill Gradd Anrhydedd BA mewn Cynhwysiad Cymdeithasol. Roedd hyn wedi bod o gymorth mawr i mi a chefnogodd y credoau sydd gennyf yn hyrwyddo annibyniaeth, hunanrymuso a chynhwysiad ar gyfer unigolion gydag anghenion cymhleth. Fe wnes i barhau gyda gwaith cefnogaeth a chefais swydd mewn gofal cartref ond wnes i ddarganfod nad oeddwn yn gallu datblygu fy sgiliau a gwybodaeth yn y swydd yma. Yn annibynnol, fe wnes i benderfynu cwblhau Lefel 3 QCF mewn iechyd a gofal cymdeithasol yng Ngholeg Rhydaman.

Yn 2013, fe wnes i gais am swydd gweithiwr cefnogol yn ILS. Yn y cyfweliad, cefais gynnig swydd arweinydd tîm ac o’r adeg hynny rwyf wedi cwblhau cymhwyster lefel 3 mewn PBS a gwobr ILM mewn rheolaeth yng Ngholeg Sir Benfro. Rwyf wedi datblygu’n llwyddiannus i’m swydd bresennol fel Dirprwy Rheolwr yn Gelynnen. Rwyf yn awr yn gwneud datblygiad i gwblhau cymhwyster Lefel 5 QCF mewn gofal Iechyd a gofal Cymdeithasol. Rwyf wrth fy modd yn y swydd ac yn ffynnu ar wneud gwahaniaeth i fywydau eraill.

Eleanor Byrd

Acting Deputy Manager of Gelynnen residential service

Dechreuais weithio i ILS yn 2017, wedi symud i Gymru o Lundain. Roeddwn yn hunangyflogedig fel ffotograffydd masnachol a gweithiwr coed, a sylweddolais nad oedd gwaith i mi a fy mod am ddilyn gyrfa o fewn gofal iechyd. Dechreuais fy ngyrfa yn y maes yma fel gweithiwr cefnogaeth, ac yn ddiweddar rwyf wedi bod yn ffodus cael fy nerbyn fel Is-reolwr Dros Dro yn Gelynnen. Rwyf wedi cwblhau fy Lefel 3 QCF mewn Gofal Iechyd a Chymdeithasol, a byddaf cyn hir yn dechrau fy nghymhwyster Lefel 5.

Joanne Larkin

Pennaeth Gofal Cartref

Fe ddechreuais weithio fel cynorthwyydd gofal mewn cartref nyrsio a phreswyl i oedolion oedrannus pan oeddwn i'n 17 mlwydd oed. Yn gyflym, darganfuais angerdd am helpu pobl a gwneud gwahaniaeth i fywydau mwyaf bregus yn ein cymdeithas; 3 blynedd yn ddiweddarach rwyf wedi cofrestru ym Mhrifysgol Huddersfield i hyfforddi fel Nyrs Gofrestredig.

Ers cymhwyso fel Nyrs Gofrestredig yn 2001, rwyf wedi gweithio mewn nifer o wahanol rolau o fod yn nyrs Staff i fod yn Bennaeth Gwasanaeth ac rwyf wedi ennill tipyn o brofiad mewn amryw o feysydd gan gynnwys Meddygaeth Aciwt, Gofal Lliniarol, Camddefnyddio Sylweddau, Gofal Sylfaenol, Nyrsio Cymunedol, Adferiad yr Henoed a Nyrsio mewn Carchardai.

Yn ddiweddar fe'm penodwyd fel Pennaeth Gofal Cartref yn Inspiration Lifestyle Services lle rwy'n edrych ymlaen at yr heriau o ddatblygu ac ehangu'r gwasanaeth.

Sam Williams

Cydgysylltydd Gofal Cartref

Dechreuais gydag ILS fel gweithiwr cynnal yng Nghelynnen yn 2014. Fe wnes i wir fwynhau’r swydd ac fe wnes ennyn tipyn o brofiad yn gweithio gyda defnyddwyr gwasanaeth gydag anawsterau dysgu ac ymddygiadau heriol. Ymunais â chwrs QCF y mae ILS yn ei chynnig gan ennill QCF mewn gofal iechyd a chymdeithasol yn 2016.

Yn 2018, fe wnes i ddod yn arweinydd tîm ar gyfer y gwasanaeth newydd ei sefydlu mewn gofal Cartref y mae ILS yn ei darparu. Er ei bod yn swydd gwbl wahanol o fod yn weithiwr cynnal, braf oedd cael cefnogi unigolion yn eu cartrefi eu hun. Ym mis Mawrth 2019 cefais swydd fel cydlynydd gofal dros dro ar gyfer y gwasanaeth Cartref. Mae’r swydd yma’n heriol ond rwyf wir yn mwynhau’r her ac yn edrych ymlaen at ehangu’r gwasanaeth.

Nick Hermann

Cydgysylltydd Sgiliau Bywyd

Yr wyf wedi treulio fy ngyrfa yn gweithio mewn TG, cerddoriaeth a ffotograffiaeth ac yn defnyddio’r sgiliau yma o fewn fy rôl gydag ILS sydd bellach yn ymestyn dros bum mlynedd.

Mae rhan o fy ngwaith yn cynnwys ysgrifennu gwefan y cwmni, diweddaru sianeli cyfryngau cymdeithasol ac yn cynorthwyo gyda marchnata digidol a recriwtio. Gyda fy mhrofiad fel ffotograffydd i’r wasg, rwy’n gallu gweithio’n agos gyda staff a defnyddwyr gwasanaeth i ddogfennu y gwaith gwych a waethpwyd o fewn y cwmni a helpu i gyfathrebu hyn yn effeithiol gyda’n hapddalwyr cyfan.

Yr wyf wedi ennill lefel 3 QCF mewn iechyd a gofal cymdeithasol ac wedi rhoi’r wybodaeth yma at ddefnydd da; gweithio’n uniongyrchol gyda defnyddwyr gwasanaeth, cyflwyno hyfforddiant yn canolbwyntio ar y person a gwaith cwrs. Rwyf hefyd yn un o ddau o gynrychiolwyr Cyfathrebu Cyfan ac yn helpu cynhyrchu llenyddiaeth sy’n hygyrch i bawb.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.